వద్దు వద్దు…ఇక్కడ నా ప్రక్కన మీ అన్నయగారు పడుకున్నారు

telugu sex stories మాలూ……వెంట్రుకలు కొద్దిగా పెరిగాయి….”
” మ్ …..ఎక్కడ….?”
” ఇక్కడే….నీ పూకు…….మీద..”
” స్ స్ స్ సాసాహ్ ….శివా….”
” నీ బుజ్జి దాని నుండి మీ వారు కార్చిన తెల్లటి పసరు ఇంకా బయటికి ఉబుకుతోంది”
“శివా……నీడ్ యూ బాడ్లీ”
” మ్ మ్ మ్ మాలూలూ…….”

” ఇంకేమి కావాలిరా….కొండ ”
” నీ పొగరెక్కిన సల్లు కావాలి”
” హేయ్ య్ య్…..ఉండు”
” మ్మ్…..”
రెండు నిమిషాల తర్వాత రిప్లై వచ్చింది.
” శివా….”
” చెప్పవే….”
” తీసుకో రా….”
” ఏంటీ…..”
” అదే నువ్వడిగినవి……”
” ఎలా….?”
” వెనుక బ్రా హుక్ తీసి,పైకి లేపాశాను.రెండూ ఫ్రీగానే ఉన్నాయి”
” నైటీ…..”
” అది గొమంతుదాకా పైకి లేపాను”
” వావ్ మై ఫేవరేట్ సెక్సీ బూబ్స్ ( o )( o ).
” శివా…ఆహ్…టేక్ మీ డా….”
“రెండు పాచీలను చేత్తో పట్టుకుని పిసుకుతూ, మెళిపెడుతున్నాను”
” హాహాహా…మెమెమెమెల్లిగా…”
” చప్పరిస్తూ…..ముచ్చికలు కొరుకుతున్నాను”
” మ్ మ్ మ్ మ్ ….”
” రెండూ, నీ చేత్తో పిసుక్కో….”
” పిసుక్కుంటూనే ఉన్నా…..ఎలాగైనా నీ చేతి వాటం రాదుగా….మ్మ్మ్మ్మ్మ్”
” ఏ చేత్తో పిసుకుకుంటున్నావు…?”
” రైట్ హాండ్….వై….?”
” మరి….లెఫ్ట్ హాండ్ ఏమి చేస్తోంది….?”
” పో….ఛెప్పను..”
” చెప్పవే….”
” అది ఇంకొక చోట ఉంది ”
” ఎక్కడ….?”
” అది నీకు తెలుసు ”
” నాకెలా తెలుసు చెప్పవే….?”
” క్రింద ఉంది…”
” క్రిందనా…?”
” నీకు అతి ప్రియమైన చోట…”
” అది ఏ చోటు….?”
” నా తొడల మధ్య…”
” అక్కడ ఏమి ఉంది….?”
” చెప్పవే ప్లీజ్…..అక్కడ ఏమి ఉంది…?”
” ఊ…..నీ తమ్ముడి జోడి ఉంది.”
” ఓ…అయితే నా తమ్ముడిని పంపనా….?”
” వద్దు వద్దు…ఇక్కడ నా ప్రక్కన మీ అన్నయగారు పడుకున్నారు….గమ్మునుండండి ఇద్దరు..”
” మాలు….”
“మ్మ్….”
” నీ మీద ఎక్కి కసిగా సవారి చేయాలని ఉంది…”
” చాల్లే పిచ్చి కోరిక….ఆయన ప్రక్కనే ఉన్నప్పుడా….?”
” మ్మ్ మ్మ్ మ్మ్ …”
” ఛ్ఛీ….ఊరుకో శివా….”
” ఎందుకనీ….ఒక వేళ నేను నిజంగానే నీ దుప్పట్లో ఉంటే ఏమి చేస్తావు…..?”
” వద్దు..పో..అని చెపుతాను”
” నిజంగానా….?”
” మ్మ్ మ్మ్ మ్మ్ ..”
” నీ గుండెల మీద చేయి వేసుకుని చెప్పు….”
” ఏమో నాకు తెలీదు”
” ఏయ్ నేను నీ మీద పడుకుని నీ పాలముంతలను పిసుకుతూ, కొరుకుతూ చీకుతుంటే నువ్వేమి చేస్తావు…..?”
” నేనేమి చేయగలను…..”
” నువ్వే చెప్పాలి….”
” ఏమీ చెయ్యను పో….”
” అంటే….బాగా కొరకనిస్తావా…?”

వద్దు వద్దు…ఇక్కడ నా ప్రక్కన మీ అన్నయగారు పడుకున్నారు
” మ్మ్…..”
” ప్రక్కన మీ ఆయన ఉన్నా కూడానా…..?”
” పో శివా…”
” గాడిదా..!! ఇలాంటి చెత్త ప్రశ్నలు వేయ వద్దని అన్నానా….?”
” చెప్పవే నా పిపాసి ”
” పోరా….అలాంటి సందర్భమే వస్తే అప్పుడు చూసుకోవచ్చు”
” ప్లీజ్…చెప్పవే..”
” వేరే రూం లో చేసుకుందామని అంటాను”
” నేను, ఇక్కడే ఇప్పుడే చేసుకుందామని అంటే…..?”
” ఆయన ప్రక్కనే ఉంటే అదెలా సాధ్యం…? కుదరదని చెబుతాను”
” ఇప్పుడేగా ఆయన మంచి నిద్రలో ఉన్నారని అన్నావు…..?”
” మ్మ్….”
” మాలూ….”
” మ్మ్ మ్మ్ మ్మ్….”
” ఆయన నీ ప్రక్కనే పడుకుని ఉన్నపుడు,నీ దుప్పటిలోకి దూరి, ఆయన పిచికారితో పావనమైన నీ పూకులో నా తహతహలాడే మడ్డను దూరిస్తే, ఏమి చెస్తావు…..?”
“…..”
” చెప్పవే నా చంద్రకి”
“పో శివా, ఆ తర్వాత నేనేమి చేస్తానో నీకు బాగా తెలుసు”
” తెలీదు చెప్పు”
” నిన్ను గట్టిగా నాలోకి హత్తుకుంటాను”

నీ బుజ్జి దాని నుండి మీ వారు కార్చిన తెల్లటి పసరు ఇంకా బయటికి ఉబుకుతోంది”
“శివా……నీడ్ యూ బాడ్లీ”
” మ్ మ్ మ్ మాలూలూ…….”
” ఇంకేమి కావాలిరా….కొండ ”
” నీ పొగరెక్కిన సల్లు కావాలి”
” హేయ్ య్ య్…..ఉండు”
” మ్మ్…..”
రెండు నిమిషాల తర్వాత రిప్లై వచ్చింది.
” శివా….”
” చెప్పవే….”
“ తీసుకో రా….”
” ఏంటీ…..”
” అదే నువ్వడిగినవి……”
” ఎలా….?”
” వెనుక బ్రా హుక్ తీసి,పైకి లేపాశాను.రెండూ ఫ్రీగానే ఉన్నాయి”
” నైటీ…..”
” అది గొమంతుదాకా పైకి లేపాను”
” వావ్ మై ఫేవరేట్ సెక్సీ బూబ్స్ ( o )( o ).
” శివా…ఆహ్…టేక్ మీ డా….”
“రెండు పాచీలను చేత్తో పట్టుకుని పిసుకుతూ, మెళిపెడుతున్నాను”
” హాహాహా…మెమెమెమెల్లిగా…”
” చప్పరిస్తూ…..ముచ్చికలు కొరుకుతున్నాను”
” మ్ మ్ మ్ మ్ ….”
” రెండూ, నీ చేత్తో పిసుక్కో….”
” పిసుక్కుంటూనే ఉన్నా…..ఎలాగైనా నీ చేతి వాటం రాదుగా….మ్మ్మ్మ్మ్మ్”
” ఏ చేత్తో పిసుకుకుంటున్నావు…?”
” రైట్ హాండ్….వై….?”
” మరి….లెఫ్ట్ హాండ్ ఏమి చేస్తోంది.…?”
” పో….ఛెప్పను..”
” చెప్పవే….”
” అది ఇంకొక చోట ఉంది ”
” ఎక్కడ….?”
” అది నీకు తెలుసు ”
” నాకెలా తెలుసు చెప్పవే….?”
” క్రింద ఉంది…”
” క్రిందనా…?”
” నీకు అతి ప్రియమైన చోట…”
” అది ఏ చోటు….?”
” నా తొడల మధ్య…”
” అక్కడ ఏమి ఉంది….?”
” చెప్పవే ప్లీజ్…..అక్కడ ఏమి ఉంది…?”
” ఊ…..నీ తమ్ముడి జోడి ఉంది.”
” ఓ…అయితే నా తమ్ముడిని పంపనా….?”
” వద్దు వద్దు…ఇక్కడ నా ప్రక్కన మీ అన్నయగారు పడుకున్నారు….గమ్మునుండండి ఇద్దరు..”
” మాలు….”
“మ్మ్….”
” నీ మీద ఎక్కి కసిగా సవారి చేయాలని ఉంది…”
” చాల్లే పిచ్చి కోరిక….ఆయన ప్రక్కనే ఉన్నప్పుడా….?”
” మ్మ్ మ్మ్ మ్మ్ …”
” ఛ్ఛీ….ఊరుకో శివా….”
” ఎందుకనీ….ఒక వేళ నేను నిజంగానే నీ దుప్పట్లో ఉంటే ఏమి చేస్తావు…..?”
” వద్దు..పో..అని చెపుతాను”
” నిజంగానా….?”
” మ్మ్ మ్మ్ మ్మ్ ..”
” నీ గుండెల మీద చేయి వేసుకుని చెప్పు….”
” ఏమో నాకు తెలీదు”
” ఏయ్ నేను నీ మీద పడుకుని నీ పాలముంతలను పిసుకుతూ, కొరుకుతూ చీకుతుంటే నువ్వేమి చేస్తావు…..?”
” నేనేమి చేయగలను…..”
” నువ్వే చెప్పాలి….”
” ఏమీ చెయ్యను పో….”
” అంటే….బాగా కొరకనిస్తావా…?”
” మ్మ్…..”
” ప్రక్కన మీ ఆయన ఉన్నా కూడానా.….?”
” పో శివా…”
” గాడిదా..!! ఇలాంటి చెత్త ప్రశ్నలు వేయ వద్దని అన్నానా….?”
” చెప్పవే నా పిపాసి ”
” పోరా….అలాంటి సందర్భమే వస్తే అప్పుడు చూసుకోవచ్చు”
” ప్లీజ్…చెప్పవే..”
” వేరే రూం లో చేసుకుందామని అంటాను”
” నేను, ఇక్కడే ఇప్పుడే చేసుకుందామని అంటే…..?”
” ఆయన ప్రక్కనే ఉంటే అదెలా సాధ్యం…? కుదరదని చెబుతాను”
” ఇప్పుడేగా ఆయన మంచి నిద్రలో ఉన్నారని అన్నావు…..?”
” మ్మ్….”
” మాలూ….”
” మ్మ్ మ్మ్ మ్మ్….”
” ఆయన నీ ప్రక్కనే పడుకుని ఉన్నపుడు,నీ దుప్పటిలోకి దూరి, ఆయన పిచికారితో పావనమైన నీ పూకులో నా తహతహలాడే మడ్డను దూరిస్తే, ఏమి చెస్తావు…..?”
“…..”
” చెప్పవే నా చంద్రకి”
“పో శివా, ఆ తర్వాత నేనేమి చేస్తానో నీకు బాగా తెలుసు”
” తెలీదు చెప్పు”
” నిన్ను గట్టిగా నాలోకి హత్తుకుంటాను”
” మ్మ్ తరువాతా….?”
” గాఢంగా ముద్దులు పెడతాను”
” తర్వాత….?”
” ఇక చెప్పేదేమి ఉంది…..? అన్నీ అవే జరిగిపోతాయి”
” ఏమి జరుగుతాయి…..?”
” అబ్బా ఏమి తెలీని పసికందువు.అన్నా తమ్ముళ్ళు ఇద్దరు ఉన్నారుగా, పాపం ఉత్తినే వదిలేస్తా రా… నన్ను….??”
” ఏమి చేస్తాం ఏంటి….?”
” ఏమి చేస్తారో, అది మీ తమ్మున్ని అడుగు బాగా చెబుతాడు”
” అడిగాను ”
” ఏమన్నాడు….”
” నీ చెల్లిలోకి తొలుచుకుంటూ వెచ్చగా, చొచ్చుకుపోతాడట..”
” ఛీ.,…..”
” అలా లోపలికి చొచ్చుకుపోతే నువ్వేమి చేస్తావే…..?”
” ఇక నేను చేసేదేమి ఉంది….? ఆ జంట చూసుకుంటాయి…..”
” మమమమల్లూల్లూ …………………..?
” ఏంట్రా………”
” దెంగాలని ఉందే….”
” మ్మ్……” ( హియర్ వెట్ రా)
” చెయ్యనా…..”
” మ్మ్….ప్లీజ్ ”
” మ్ మ్ మ్ మ్ హ్ హ్ హ్ హాహాహాహా ………….”(మీవారి రజస్సుతో నిండిన నీ పూ పెదాలను విడదీసి నా కడ్డీ పెడుతున్నాను)
” ఏయ్…..స్ స్ స్ స్ స్….ఆఆఆఆశిశిశిశివ్వావ్వావ్వా ….”
” ఆహహహాహాహామ్ మ్ మ్ మ్ “( ఆయన జిగురుతో నాది మెత్తగా లోపలికి వెళ్ళుతోంది)
” హాగ్…మ్మ్..మ్మ్..మ్మ్మ్ ”
” ఆఆఆచ్ చ్ చ్ … మ్మ్ మ్మ్ మ్మ్ ……. హాగ్ గ్ గ్ గ్ …… “( వట్టకాయల దాకా లోపలికి వెళ్ళిపోయింది)
” అహమ్ మ్మామ్మామ్మా ……. “( నిజంగా చేస్తున్నట్టు ఉంది రా పొరికీ)
” మ్మ్….ఫక్ యూ….డార్లింగ్”
” మ్ మ్ మ్ మ్ మ్ మ్ ……… శివా ….. మ్మ్ మ్మ్ మ్మ్ మ్మ్ …. “( పోరా, నువ్వు చాలా మోసం.నిజంగానేఆయన ప్రక్కనా ఉంటే నాతో ద్రోహం చేయిస్తావు)
” ఆయన నిద్రపోతున్నప్పుడేగా చేస్తున్నాను…..?”
” అయితే మాత్రం…..హఠాత్తుగా నిద్ర లెగిస్తే…….?”
” లెగిస్తే ఏమి చేస్తారు…..?”( నీ తొడలు విడదీసిలోపలికంటూపొడుస్తున్నాను)
” వద్దులే……అలాంటివి తలచుకోడానికే భయంగా ఉంటుంది.అలా మాత్రం జరగకూడదు…..అదే జరిగితే ఆయన తట్టుకోలేరు.”
” ఎవరూ తట్టుకోలేరు…”( మీ ఇద్దరి జిగురుల మిశ్రమం తెల్లగా నా దానికి తాపడం చేస్తున్నాయి)
” నన్ను చంపేస్తారు….”
” ఓ…అంత కోపిస్ఠుడా…..?”
” మరి….? భార్యను అలా చూస్తే కోపం రాదా….? ఆయన చంపుతారో లేదో కాని, నేను మాత్రం చచ్చిపోతాను”
” ఏయ్…..డోంట్ గెట్ ఎమోషనల్ ప్లీజ్”
” మ్మ్…..”
” మాలు చిట్టీ….”
” మ్…..”
” ఐ లవ్ యూ….”( నా వేగానికి నీ పైబిగుతులు ఊగుతున్నాయి)
” మీ టూ రా”
” ఐ నీడ్ యూ…”
” మ్……”
” కిస్ మీ హనీ….”
” ప్చ్ ప్చ్ ప్చ్ ప్చ్ ప్చ్ …..”
” వేర్……?”
” ఎక్కడ కావాలి….?”
” నేను ఎక్కడ పెట్టమంటానో నీకు తెలియదా….?”
” తెలుసు…”
” మరి..అక్కడే పెట్టు….”
” నో……”
” వై…….?”
” నీది జిడ్డుగా ఉంది….”
” అది నీది, మీ వారి రసాలేగా…!”
” నో…..”
” ప్లీజ్….”
” ప్చ్ ప్చ్ ….”
” సో స్వీట్….”
” శివావావా……..”
” నేనూ ఆగలేకపోతున్నాను……..ఇదిగో మళ్ళీ నీ పూకులోకి పెడుతున్నాను”
” ఆహ్…. నీ వేడి నన్ను కరిగిస్తోస్తోస్తోంది….ష్ ష్ ” ” “ష్…హా….నాకు….అ..యి…పో…”
” డార్లింగ్ గ్ గ్ గ్….నాకూ……అబ్ బ్ బ్….లోపల కారుస్తా…..ను..”(చెయ్యి వేగం పెరిగింది…..మెదడులో నరాలు స్థంబించాయి)
” ఆహ్ హ్ హ్ హ్………శివావావా….కమ్ కమ్ కమ్ …”
” యెస్స్….ష్ షాగ్….ఇదిగో……”( పస్ పస్ పస్……జిమ్మింది)
నేలంతా గంజి చిమ్మింది…..రెండు నిమిషాల తర్వాత మాలతి మెసేజ్…
” ప్చ్ ప్చ్ ప్చ్……ఐ లవ్ యూ రా…”
” లవ్ యూ…”
” ఓకే….శివా…చాలా సమయం అయ్యింది.కొంచంసేపయినా పడుకుంటాను.నువ్వూ పడుకో…..”
” మ్ …ఓకే మాలతి..థాంక్స్ ఫర్ ది హాట్ ఫక్ అండ్ స్వీట్ కిస్ ఆన్ మై…..”
” ఛ్ఛీ….ఇక అన్నా తమ్ముళ్ళు బుధ్ధిగా పడుకోండి..”
” ఓకే మై స్వీట్ హార్ట్…కిసెస్ ఆన్ యువర్ పుస్……..”
” ఏయ్…ఛ్ఛీ…”
” ప్చ్ ప్చ్ ప్చ్….”
” మ్మ్…..నైస్ డియర్….థాంక్స్…బై”
” బై”
సెల్ఫోన్ బ్యాటరీ, నా బ్యాటరీ రెండూ డౌన్ అయ్యాయి.
తరువాత ఒక వారం దాకా,ఫోన్ కాల్స్, ఎస్ ఎం ఎస్ లతో గడిచిపోయింది.తన సాంగత్యం కోసం పరితపించిపోయాను.ఒకరోజు ఉదయం మాలతి ఫోన్ చేసింది.నేను ఆఫీస్ కు తయారవుతున్నాను” హాయ్ శివా..”
” హాయ్ ఏంటి….ప్రొద్దున్నే……”
” ఏం….చెయ్యకూడదా….?”
” అలా అని కాదు….నీ బుజ్జి చెల్లి, నా బుజ్జిగాడిని కలవరిస్తుందేమోనని….”( నా చెయ్యి అసంకల్పితంగా ఎక్కడికి వెళ్ళాలో అక్కడికి వెళ్ళింది)
” ఛ్ఛీ….ఎప్పుడూ అదే యావేనా…..? మంచీ చెడూ మాట్లాడుకోలేమా….?”
” మన ఇద్దరి మధ్య అన్నీ మంచివేగా…..”
“……”
” సరే…చెప్పు మాలతి….”
“ఏమీ లేదు …ఒక హాపీ న్యూస్…..ఒక బాడ్ న్యూస్..”
” ఆహ్…అవునా….ఏంటీ ఆ హాపీ న్యూస్….? వద్దు వద్దు నువ్వు చెప్పొద్దు…నాకు తెలుసు….”
“ నీకు తెలుసా…? ఎలా..? ఇప్పుడేగా నాకు తెలిసింది..”
” అన్ని సార్లు…లోపలికంటూ…..చిమ్మినవాడిని..ఆ మాత్రం గ్రహించలేనా…?”( నాది ఆనందంతో, గర్వంతో కట్ డ్రాయర్ ను తన్నుకుంటూ బిగుసుకుంది)
” ……..”
” మాలూ……?”
“…….”
” ఇలాంటివి…ఫోన్ లో చెప్పకూడదు పాపా……”
” ఎలాంటివి…..?”
” అదే……నువ్వు….”
” మ్మ్….నేనూ….?”
” నన్నూ…… ”
” మ్మ్…..నిన్ను…..”
” పెళ్ళికాని తండ్రిని చేస్తున్నావు…..అయాం వెరీ హాపీ…”
” ఒక విషయం చెప్పనా….?”
” ఏమిటి…..?”
“ ఏది జరిగినా..మంచే జరిగింది…”
” ఏంటామంచి….?”
” మొన్న మీ ఆయన నీ దాంట్లో కార్చాడు కదా…సో..నా విత్తనాలు, ఆయనవనుకుంటాడు.పుట్టబోయే బిడ్డ తన వల్లే అనుకుంటాడు.”

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *"indian sexstories""hot incest stories""www.sex story""bangla choda chudir golpo bangla lekha""yum stories""bangla fucking story""panu golpo in bengali""bangla chotikahini""বাংলা চটি""sex with story""sec stories""sexy storis in hindi""sexy story in bengali"sexkahani"sax storis""xxx khani""sex hindi kahani""panu golpo bengali""english sex stories""bangla choti boudi""sex story odia""sexy story in hindi""porn hindi stories""hindi sex history com""new telugu sex stories com""desi hot stories""bahan ki chudai""housewife sex""hindi xxx kahani""indian sex kahani""bengali choda golpo""rape sex kahani"incestsexstories"gud marar golpo""sex story english""sex golpo bengali""bhai behan ki chudai""chodar story""porn story in bengali""housewife sex""chodachudir galpo""sex stories""sax story""new hindi sex stories""chudai ki khani""bengali boudi golpo""bangala sex story""bangla porn""desi story""bengali panu""anni sex stories""oriya sex gapa""desi telugu sex stories""bangla choti new story""real sex stories""hot hindi sex story"kamakatalu"forced sex stories""desi maa sex stories""sexy story""sex story in hindi""story sex""pron story in hindi""porn kahaniya""bengali panu golpo""bhai bahan ki chudai""indian sex desi stories""incest choti golpo""indian hot sex stories""boudi choda chudir golpo""sexstories telugu""hindi sexy story""panu golpo""sax story""sex story in odia""sex story real""porn story bangla""indiab sex""bhai behan ki chudai ki kahani"